Gebruikersovereenkomst - ‘Kamer Huren’

Welkom bij ‘Kamer Huren’

Door gebruik te maken van de diensten op ‘Kamer Huren’, ga je akkoord met de volgende voorwaarden van ‘Kamer Huren’. Als je vragen hebt, kun je deze altijd stellen. ‘Kamer Huren’ is een handelsnaam van NOON Media Group B.V. Deze gebruikersovereenkomst sluit je met NOON Media Group B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Surinamestraat 28-III (1058 GK).

Tijdens je aanmelding bij ‘Kamer Huren’, moet je deze Gebruikersovereenkomst lezen en aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met de daarin opgenomen voorwaarden, kun je bepaalde diensten van onze website niet gebruiken. De disclaimer geldt voor de diensten waarvoor je je niet hoeft aan te melden.


‘Kamer Huren’ is een platform

‘Kamer Huren’ functioneert als online platform dat huurders en verhuurders van woonruimte bij elkaar brengt. Op deze website wordt de daartoe noodzakelijke informatie aangeboden en kunnen huurders en verhuurders met elkaar in contact komen. ‘Kamer Huren’ betrekt deze informatie van derden en heeft gelet daarop geen enkele invloed op die informatie. De woonruimte wordt aangeboden op ‘as is’ basis. ‘Kamer Huren’ is niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen huurders en verhuurders en wordt op geen enkele wijze partij bij een eventueel te sluiten (huur)overeenkomst.

Om die reden kan ‘Kamer Huren’ dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de woonruimte, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verhuurders woonruimte aan te bieden en de bevoegdheid van huurders om woonruimte te huren. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen van onze diensten gebruik maken indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat zij deze zelfstandig verrichten.

‘Kamer Huren’ probeert huurders en verhuurders bij elkaar te brengen. ‘Kamer Huren’ is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen huurder en verhuurder door gebruikmaking van de website. Als je een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dien je dit zelf op te lossen. Je vrijwaart ‘Kamer Huren’ van alle vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

Deze website bevat verwijzingen naar de websites van derden. ‘Kamer Huren’ heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. ‘Kamer Huren’ staat niet in voor de inhoud van websites van derden. Op deze websites val je onder de voorwaarden van die betreffende website.

Aanmelden

Je kunt je gratis inschrijven op ‘Kamer Huren’ zowel als huurder of als verhuurder.

‘Kamer Huren’ kan een aanmelding weigeren zonder opgaaf van redenen indien zij het vermoeden heeft dat je je niet aan de Gebruikersovereenkomst zult houden of indien het vermoeden bestaat dat je ‘Kamer Huren’ schade zult berokkenen.

Om onze diensten naar behoren te kunnen leveren, hebben wij jouw gegevens nodig. Door gebruik te maken van onze diensten verklaar je dat je ons hebt voorzien van jouw juiste en volledige gegevens, waaronder met name het juiste e-mail adres. Ook verklaar je je akkoord dat je deze gegevens actueel zult houden.

Wachtwoord

Nadat je van ‘Kamer Huren’ een wachtwoord hebt ontvangen, raden wij je ten sterkste aan dit wachtwoord direct te wijzigen. Gebruik unieke letters, cijfers en speciale tekens. Je mag anderen geen gebruik laten maken van jouw wachtwoord. Je bent namelijk verantwoordelijk voor ieder gebruik van de website via het wachtwoord. ‘Kamer Huren’ mag jouw wachtwoord veranderen indien dat in het belang van de website is.

SMS-diensten & kosten

‘Kamer Huren’ levert sms-diensten volgens de ‘Code of Conduct – SMS dienstverlening’, vastgesteld door de OPTA. Wij maken gebruik van twee verschillende SMS-diensten:

  1. je ontvangt één sms met opgevraagde informatie als reactie op een sms van jou (eenmalige dienst);
  2. je ontvangt mogelijk meerdere sms-berichten op basis van jouw aanmelding voor onze abonnementsdienst (notificatiedienst).

Indien je gebruik maakt van onze sms-diensten, dient dit te gebeuren met een mobiel nummer dat aangesloten is bij en actief is op een Nederlands, dan wel Belgisch netwerk. Het is niet mogelijk om in een ander land dan waar jouw mobiele nummer is aangesloten (roaming) gebruik te maken van onze diensten. Bijvoorbeeld: een persoon met een Nederlands mobiel nummer kan niet in Frankrijk gebruik maken van onze sms-diensten. Daarnaast dien je voldoende tegoed te hebben op een eventueel ‘prepaid’ abonnement.

‘Kamer Huren’ brengt kosten in rekening voor het gebruik van deze sms-diensten:

  • eenmalige dienst: de huurder betaalt een bedrag van € 1,50 per sms indien contactgegevens worden opgevraagd van een woonruimte die de huurder geschikt acht, door middel van het versturen van een sms-bericht met de code van deze woonruimte;
  • notificatiedienst: indien de huurder is aangemeld op de abonnementsdienst betaalt deze een bedrag van € 0,40 per notificatie-sms indien er door ‘Kamer Huren’ een nieuwe woonruimte wordt gevonden die voldoet aan de opgeslagen zoekopdracht van huurder. ‘Kamer Huren’ zal maximaal 10 sms-berichten per dag versturen.

Prijsverhogingen treden in werking nadat we je minstens twee weken van tevoren hebben verwittigd via publicatie in deze Gebruikersovereenkomst. Prijsverlagingen, bijvoorbeeld in het kader van een promotie, kunnen zonder notificatie worden doorgevoerd.

Bij beëindiging van de overeenkomst vanwege handelen in strijd met deze Gebruikersovereenkomst is ‘Kamer Huren’ niet verplicht de betaalde bedragen terug te betalen.

Handelen in strijd met de Gebruikersovereenkomst

‘Kamer Huren’ behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien je op enige wijze naar de mening van ‘Kamer Huren’ in strijd handelt met de Gebruikersovereenkomst, onverminderd het recht van ‘Kamer Huren’ om nadere rechtsmaatregelen tegen jou te nemen.

Voorbeelden van handelen in strijd met de Gebruikersovereenkomst zijn bijvoorbeeld aangeboden woonruimte/oproepen/contactgegevens/enigerlei ingevoerde informatie die:

  • onjuist en/of onvolledig is geplaatst;
  • dubbel is geplaatst;
  • een website-vermelding bevat;
  • inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • gebruikers benadert voor eigen producten en/of diensten (spam).

Daarnaast mag je geen contactgegevens opnemen die vrij toegankelijk worden op de website.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen.

Hergebruik

Het is niet toegestaan de website van ‘Kamer Huren’ of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ‘Kamer Huren’, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Enkel op basis van het citaatrecht mogen gegevens worden geciteerd, waarbij ‘Kamer Huren’ als bron vermeld dient te worden, met een link naar haar website www.KamerHuren.nl.

Beveiliging

‘Kamer Huren’ spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. ‘Kamer Huren’ legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen huurders en verhuurders. Daarom is ‘Kamer Huren’ niet verantwoordelijk voor informatie van andere gebruikers. Ook kunnen wij niet garanderen dat een huurder of verhuurder een transactie daadwerkelijk voltooit.

Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen. De werking van de website kan worden verstoord door tal van externe factoren waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, zoals bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur. ‘Kamer Huren’ kan op elk moment de website buiten gebruik stellen of beperken indien dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld onderhoud. Ook gelet daarop sluiten wij garanties uit en sluiten wij uit dat hierdoor enig recht van de gebruiker op schadevergoeding jegens ‘Kamer Huren’ ontstaat.

‘Kamer Huren’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan ‘Kamer Huren’ gebruik maakt.

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ‘Kamer Huren’, raden we je ten zeerste aan om ons eerst rechtstreeks te contacteren zodat we een oplossing kunnen vinden.

Mocht uit een rechterlijke beslissing blijken dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn, dan zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die je aan ons betaald hebt in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 150,-.

Rechts- en forumkeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Je stemt ermee in dat elk geschil met ‘Kamer Huren’ moet worden beslecht voor de Rechtbank Utrecht.